Nova publicació al llibre «The Enforcement of Offender Supervision in Europe»

Ha sortit publicat el llibre col·laboratiu The Enforcement of Offender Supervision in Europe. Understanding Breach Processes, editat per Miranda Boone i Niamh Maguire, que proporciona una anàlisi comparativa del procés de revocació a través de deu jurisdiccions europees diferents. Josep Cid, coordinador del grup de recerca, ha participat en la redacció de dos dels capítols que integren aquest llibre: «Legitimacy, fairness and justice in breach processes: Comparative perspectives» (conjuntament amb A. Hucklesby, N. Maguire i M. Anagnostaki) i  «Breach procedure, revocation and recall in Spain» (conjuntament amb E. Blay i C. Murillo). Aquest llibre desenvolupa una línia de recerca iniciada al projecte europeu Offender Supervision in Europe (COST Action IS1106) ja finalitzat.