fotolia_1855635_m

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

fotolia_7309959_xs

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Projectes en curs

Des de la seva creació, el grup ha aconseguit finançament en diferents projectes nacionals i europeus.

Encarcelamiento y Reincidencia. Finançat per: Ministeri d’Economia i Competitivitat (DER2014-55315-P). Durada: 1/05/2015 a 31/12/2018. Persona responsable: Josep Cid.

L’objectiu del projecte consisteix a contribuir al coneixement dels efectes de l’empresonament en la reincidència a través d’una recerca amb diferents enfocaments teòrics: teories del desavantatge acumulat –que explica la tendència a l’estabilitat de les carreres delictives–, teoria del suport social –que permet entendre la fortalesa per resistir les penalitats de l’empresonament i que explica els factors generadors del canvi individual– i teoria de la transformació cognitiva–que explica el procés de canvi. Es partirà d’un disseny mixt seqüencial, quantitatiu en una primera fase i qualitatiu en una segona, amb una selecció d’una mostra representativa de persones que finalitzen la condemna durant un any als establiments penitenciaris de la província de Barcelona (mostra prevista de 850 persones) a les quals se’ls passarà un qüestionari en què es recullen les variables rellevants de les teories analitzades i un estudi de reincidència (mesurat per reempresonament) després de dos anys de finalització de la condemna. La segona fase qualitativa està dirigida a explorar una mostra de casos no confirmatoris amb l’objectiu de generar noves hipòtesis explicatives sobre la relació entre empresonament i reincidència.

La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració social de persones empresonades. Finançat per: RecerCaixa 2014 (2014-ACUP-00089). Durada: 28/02/2015 a 28/02/2018. Persones responsables: Josep Cid (UAB) i Antonio Andrés-Pueyo (UB).

El projecte de recerca neix de la preocupació que el nostre sistema penitenciari abordi de manera molt limitada la reintegració de les persones que acaben la condemna de presó amb més risc de reincidència. El procés d’alliberament esglaonat –a partir del règim obert i de la llibertat condicional– dóna molt bons resultats però abasta només a una part de la població empresonada.  A partir d’aquesta realitat se suscita la pregunta que orienta la recerca relativa a si seria factible avançar cap a un sistema en què tota persona que sortís de presó comptés amb un pla de reintegració a la comunitat. El projecte resulta innovador en un doble sentit: d’una banda es basa en un disseny experimental, consistent en establir un pla d’ajuda a la reintegració a un grup de persones i valorar el resultat en referència a un grup de control; d’altra banda, suposa la participació de la comunitat, a partir de les entitats del tercer sector i el voluntariat, en la implementació del pla experimental. La recerca ens permetrà decidir raonablement sobre si cal apostar per un sistema universal de reintegració alhora que ens aportarà coneixement sobre les claus de la reinserció. Més informació: http://www.delapresoalacomunitat.com

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció. Finançat per: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (20104-SGR-1481). Durada: 1/01/2014 a 31/12/2016. Persona responsable: Josep Cid.

Aquest grup de recerca emergent és el primer grup de recerca dins l’àmbit espanyol que treballa en aquesta línia de recerca. El desistiment de la delinqüència s’ha definit com el procés causal que porta a una persona a deixar de delinquir i s’han presentat resultats que mostren que determinats factors propis de la transició a la vida adulta –com el servei militar, el treball estable i el matrimoni– produeixen estats de control que comporten el progressiu abandonament de la carrera delictiva. La rellevància pràctica d’aquesta línia de recerca es troba en la seva incidència en les polítiques públiques dirigides a aconseguir la finalització de les carreres delictives de les persones que són condemnades penalment i que, d’acord a les evidències empíriques, haurien d’anar encaminades preferentment a aconseguir la vinculació de la persona a institucions pròpies de la vida adulta. La recerca actual està centrada en conèixer com interactuen, en cada context, els factors subjectius (canvi cognitiu) i intersubjectius (vincles i suports socials) per donar lloc a un procés de desistiment del delicte. D’aquesta manera, i des de la seva formació, el grup desenvolupa recerca en tres àmbits principals: desistiment d’adults, desistiment de joves i polítiques de reinserció.

Offender Supervision in Europe. Finançat per: European Cooperation in Science and Technology (ISCH COST Action IS1106). Durada: 1/01/2012 a 31/12/2015. Persona responsable: Fergus McNeill (UK). Coordinadors a nivell espanyol: Josep Cid (UAB) i Elena Larrauri (UPF).

El finançament aconseguit per aquesta COST Action (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) ve lligada al Working Group on Community Sanctions de l’European Society of Criminology de la qual en formen part molts dels membres del grup. El projecte “Offender supervision in Europe” es basa en l’estudi dels sistemes de supervisió dels delinqüents en llibertat (penes comunitàries) i l’execució de la pena de presó en medi obert. Hi estan involucrats una cinquantena d’investigadors de catorze països europeus diferents. Més informació: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1106 i http://www.offendersupervision.eu/

© Universitat Autònoma de Barcelona