fotolia_1855635_m

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

fotolia_7309959_xs

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Enllaços

UNIVERSITATS ESPANYOLES

Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat

Universitat Pompeu Fabra: http://www.upf.edu

Universitat de Girona: http://www.udg.es

Universitat de Barcelona: http://www.ub.es

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología: http://www.iaic.us.es

Sección Sevilla: http://www.us.es/centrosdptos/institutos/centro_208
Sección Málaga: http://www.uma.es/criminologia
Sección Granada: http://www.ugr.es/~criminol

Instituto Vasco de Criminología: http://www.ivac.ehu.es/

UNIVERSITATS INTERNACIONALS

European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI): http://www.heuni.fi

Universitat de Manchester: http://www.manchester.ac.uk

Universitat de Lausanne: http://www.unil.ch/central/page2192_fr.html

Universitat de Cambridge: http://www.cam.ac.uk

Universitat d’Oxford: http://www.ox.ac.uk

ASSOCIACIONS ESPANYOLES

Sociedad Española de Investigaciones Criminológicas (SEIC): http://www.criminologia.net

Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE): http://www.criminologos.net

Associació Catalana de Criminòlegs: http://criminologos-acc.blogspot.com/

Grup 33: http://www.grup33.org/

ASSOCIACIONS INTERNACIONALS

European Society of Criminology: http://www.esc-eurocrim.org

International Society of Criminology: http://www.isc-sic.org/web/

The American Society of Criminology: http://www.asc41.com

The Scottish Centre for Crime and Justice Research: http://www.sccjr.ac.uk/

Association Française de Criminologie : http://www.afc-assoc.org

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute: http://www.unicri.it

United Nations Crime and Justice: http://www.uncjin.org

WEBS ESPANYOLES DE DADES

Consell General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtas.es/estadisticas/es/index.htm

Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.es

Dirección General de Instituciones Penitenciarias: http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_Semanales/index.html

Centro de Investigaciones Sociológicas: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es

Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: http://www.gencat.cat/justicia/cejfe

Institut d’Estadística de Catalunya: http://www.idescat.net

Centro de Investigación en Criminología (Universidad de Castilla-La Mancha): http://www.uclm.es/criminologia/

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia: http://www.centroreinasofia.es/

Dipòsit de la Recerca de Catalunya: http://ww.recercat.cat

WEBS INTERNACIONALS DE DADES

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics: http://www.europeansourcebook.org

The Court of Justice of the European Communities: http://www.curia.europa.eu/en/index.htm

Crime Statistics for England and Gales: http://www.crimestatistics.org.uk/output/Page1.asp

Home Office: Research, Development and Statistics: http://www.homeoffice.gov.uk/rds

REVISTES

European Society of Criminology. Newsletter: http://www.esc-eurocrim.org/newsletter.shtml

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología: http://criminet.ugr.es/recpc/

Revista Española de Investigación Cirminológica: http://www.criminologia.net/reic

Boletín Criminológico: http://www.uma.es/criminologia/boletin.html

European Journal of Probation: http://www.ejprob.ro/

© Universitat Autònoma de Barcelona